Сагаан hараар, Сагаалганаар!!!

Отправлено 10 февр. 2021 г., 22:58 пользователем ТШ Миронова

 
АБАЖА ЯБАhАН ЗАЯАШАТНАЙ ДYНГYYЖЭН,
АБА ЭЖЫНТНАЙ БУЯН ТУhАЛУУЖАН,
АЛТАН ТООНТО НЮТАГТНАЙ YРГYYЖЭН,
АМИН БЭЕТНАЙ ЭЛYYР ЯБУУЖАН!!!ЖЭЛ БYРИ ЖЭГДЭ АМГАЛАН, 
ОН БYРИ ОМОГ ДОРЮУН, 
YРГЭН ДАЙДЫН ХYРЬhЭН ДЭЭРЭ
YНЭР ЯБАХАТНАЙ БОЛТОГОЙ, 
МАНДАХА НАРАНАЙ ТУЯА ДОРО
МЭНДЭ ЯБАХАТНАЙ БОЛТОГОЙ!
БУЛАГ ШЭНГИ МYНХЭ ЭДЕЙТЭЙ,
БУТА ШЭНГИ ОЛОН МАЛТАЙ, 
ГУЛАМТА ХОТОЙМО YНЭР ОЛОН, 
ГУБИ ХОТОЙМО БАЯН ДЭЛГЭР, 
УУЖАМ ШАРГАЛ ДЭЛХЭЙ ДЭЭРЭ
УДХА, ТАМИР, ШАДАЛ ЕХЭТЭЙ,
НЮУР УРИХАН, НЮРГА БYХЭТЭЙ, 
ЗУУН НАhАТАЙ БОЛОТОРОО
ЗОЛТОЙ ЖАРГАЛТАЙ
АЖАhУУХАТНАЙ БОЛТОГОЙ!!!
Comments