Сагаалган 2019

Отправлено 13 мая 2019 г., 21:42 пользователем ТШ Миронова   [ обновлено 15 мая 2019 г., 22:46 ]
                                                                                                                                ,

                             
Эртэ урдын заншалаар,

        Хундэлэн байнаб аба эжыгээ

       Аха заха ундэр наhатайшуул

                    Амсыт даа манай , сагаанай дэжэhээ,

             Ута наhа, удаан жаргал эдлыт даа

        Сагаан hараар, Сагаалганаар!!!Девочки читают стихотворение про свою малую Родину - Охор - Шибирь, автор этого прекрастного стихотворения Л.Гыргенов.

                   Алтан дэлхэн альган дээрэ

                   Али олон нютаг улгы,

                   Теэд юртэмсые хаанаhааш дайра

                   Турэл нютагhаа зохид угы.

                                                                                Хонгор – Улын аршан сэбэр

                                                                                Холын харгынь зугаа сэбэр

                   Эхин нарай дуран сэбэр

                   Эгээл иимэл Охор – Шэбэр.
Comments